Project Image 1 Project Image 2

Názov projektu:

UNICOLOR, s.r.o. - fotovoltický lokálny zdroj elektriny

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti pre budovy spoločnosti UNICOLOR, s.r.o.

Zazmluvnená výška NFP:

41 602,40 EUR

Hlavná aktivita projektu:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Výstavba zariadení na výrobu na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny“ a podporných aktivít, zameraných na externé riadenie projektu a zabezpečenie informovanosti verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR, ktoré bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov.

V dôsledku realizácie projektu bude podporený jeden podnik (P0290) a tiež budú naplnené tieto hodnoty merateľných ukazovateľov:

· zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (P0706): 0,0700 MW,

· zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (P0705): 0,0700 MWe,

· množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (P0080): 76,6040 MWh/rok,

· odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103): 12,7929 t ekviv. CO2.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.


Webové sídlo RO - www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO - www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR - www.partnerskadohoda.gov.sk